" Η καλύτερη αρμονία
προκύπτει από τα διαφορετικά Ηράκλειτος