" Το έργο των ανθρώπων είναι η έκφραση
της εσωτερικής τους εξέλιξης "  Carl G. Jung