" Η Φύση χρησιμοποιεί το Χάος
για να δημιουργεί νέες οντότητες " David Peat